Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://geoportal.twardogora.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lorek, ratusz@twardogora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 399 22 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Ratuszowej. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, od strony Rynku. Jest ono w pełni przystosowane dla oósb niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych aby wejść z zewnątrz do korytarza, w którym znajduje się wejście do windy.
 2. W budynku znajduje się winda (wejście z tyłu budynku od strony rynku).
 3. Przy wyjściu z windy na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta. W razie potrzeby pracownicy schodzą do Biura Obsługi Klienta i tam obsługują osoby niepełnosprawne.
 4. Przed budynkiem w Rynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 6. Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.